۷ بهمن

کپک روی چرم

-قارچها بر خلاف باکتریها از سلولهای هسته دار تشیکل شده اند. -قارچها مثل گیاهان دارای دیوار سلولی هستند.دیوار سلولی جسم استخوان مانندی است. قارچها برخلاف گیاهان توانائی ساخت و سنتز غذای خود را ندارند. آنها غذای خود را از محیط  اطراف می گیرند.برای راحتی کار بعضی وقتها قارچها با تولید آنزیم به هضم غذای خود […]